deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy
Wyk?ady

Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
W jaki sposób wojna trwa nadal…
Wzrastajac bez ojca


Kontakt
 

W JAKI SPOSÓB WOJNA TRWA NADAL…

…w duszach dzieci i wnuków dzieci wojny.         


Wyk?ad 

Aby poda? przyk?ad odnosz?cy si? do wielu m??czyzn opowiem o losie Clemensa, którego dramatyczna droga ?yciowa ukszta?towana zosta?a przez poszukiwania nieznanego ojca. Jego szczegó?owe drzewo genealogiczne, które by?o dla nas wprowadzeniem do historii europejskiej, znajda Pa?stwo tutaj: genogram. 

Wyk?ad odby? si? w Travemunde w ramach mi?dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Zrzeszenie Kobiet Zwi?zku Wyp?dzonych. Uczestnicy konferencji z Niemiec, Polski i Czech wywodzili si? z trzech pokole?.

Fragment zapowiedzi: ”W duszach wielu osób trwaj? wspomnienia, ?a?oba i traumy w szczególno?ci, gdy prze?yli wojn? w Europie, przemoc, ucieczki oraz wyp?dzenie. Na zewn?trz sprawiaj? wra?enie normalnych, dopasowanych, gotowych do pojednania i zaanga?owanych, je?li chodzi o tworzenie przysz?o?ci na ?wiecie. Sk?d zatem nienawi?? do obcych i do siebie samych, pejoratywne uwagi o s?siadach, osobach my?l?cych i wierz?cych inaczej, o ludno?ci nap?ywowej? Sk?d wyp?ywaj? problemy z porozumieniem mi?dzy pokoleniami i s?siadami w Europie?

Uznani dziennikarze, politycy, historycy i terapeuci z wielu krajów maj? mo?liwo?? wypowiedzi i pe?nienia funkcji pomostu ku nowym pokoleniom“
Tutaj mog? si? Pa?stwo zg?osi? online