deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 
Doradztwo indywidualne i terapia indywidualna

Ka?dy cz?owiek ma inne wyobra?enie o szcz??liwym ?yciu. Czasami wydaje si?, ?e zdrowie, zadowolenie i si?y ?yciowe, spe?nione relacje i sukces s? poza naszym zasi?giem. By? mo?e nie rozumiecie Pa?stwo swojego zachowania, poniewa? przeczy ono Waszym pierwotnym zainteresowaniom oraz Waszemu dobremu samopoczuciu. A mo?e Wasza z?o?? wydaje si? by? niewyja?niona?. Czy ?atwiej jest Pa?stwu dawa?, ni? bra??.

Bez wzgl?du na wymienione powy?ej problemy, podczas indywidualnej rozmowy mo?emy przyjrze? si? Pa?stwa dotychczasowemu ?yciu, co pozwoli pozna? siebie samych na g??bszym poziomie i nauczy? si? siebie rozumie?.

Wspólnie zbadamy wzajemne oddzia?ywanie Pa?stwa dzia?a? i reakcji na nie innych osób. Pozwoli to zrozumie?, jakie dynamiki kryj? si? za Waszymi dzia?aniami, zarówno w relacjach prywatnych jak i zawodowych.

Pozwoli to Pa?stwu poczu? si? bardziej wolnymi oraz wystarczaj?co silnymi, aby zdecydowa? co chcieliby?cie zmieni? w swoim ?yciu i jak powinna wygl?da? Wasza przysz?o??.

Gdy tylko zobacz? blask w Waszych oczach, moj? dalsz? prac? uzna? b?dzie mo?na za zbyteczn?.