deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 

PONIEDZIA?KOWY COACHING DLA KOBIET

Berlin

 

 

Od czasu do czasu s? takie fazy w ?yciu kiedy potrzebujemy partnerów do rozmowy, którzy pozostan? zwróceni ku nam, a mimo to towarzyszy? b?d? naszym problemom z nale?nym dystansem.

W procesie coachingu macie Pa?stwo mo?liwo??

· przepracowania wyobra?e? na temat mo?liwych rozwi?za?
· wyja?nienia celu i ustalenia granic
· poszerzenia w?asnych granic
· odkrycia ukrytych kontekstów
· nazwania g?o?no tego, co niewypowiedziane
· zauwa?enie wzorców zachowa?
· uporz?dkowania na nowo tego, co si? wydarzy?o
· udoskonalenia w?asnego postrzegania
· wzmocnienia i wykorzystania danych nam zdolno?ci i potencja?u
· rozpoznania ograniczaj?cych nas przekona? i zast?pienia ich innymi
· rozwijania motywacji
· rozwijania motywacji
· odkrywania wizji i zastosowania jej w praktyce
· znalezienia balansu mi?dzy napi?ciem a relaksem


Te wieczory poniedzia?kowe po?wi?cone s? zarówno Pa?stwa wyzwaniom prywatnym jak i zawodowym. Nad poszczególnymi Pa?stwa problemami pochylimy si? z respektem, wspó?odczuwaniem i odrobin? humoru. Oczywi?cie wszyscy uczestnicy spotkania zobowi?zani s? do zachowania tajemnicy. Cz?sto wyra?enie tego, co niewypowiedziane przynosi decyduj?cy krok ku rozwi?zaniu.

W procesie coachingu pracuj? przy pomocy metody zorientowanej na cel.

Raz w miesi?cu

Berliner- Tempelhof,
Albrechtstraße 125
poka? na mapie