deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 

SYLTER SOMMERCAMP

Systemowe samodo?wiadczanie, Ustawienia rodzin i ustawienia systemowe

  

30.06. bis 6.07. 2012
Dwa bloki, na ?yczenie mo?na zamówi? je osobno
 
 
W dniach od 3 – 10.czerwca 2011 roku proponuj? Pa?stwu letnie seminarium bezpo?rednio nad morzem, w?ród malowniczego krajobrazu wyspy Sylt, pomi?dzy miejscowo?ciami Kampen i List. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby nauczy? siebie i innych lepszego samopoczucia a tym samym ??cz?c nauk? z wypoczynkiem w jednym z najpi?kniejszych miejsc w Niemczech.

Celem samo do?wiadczania jest poszerzanie naszych mo?liwo?ci my?lenia, czucia i dzia?ania przy równoczesnym uwalnianiu si? od blokad – tych nabytych, jak i tych przej?tych.

Mo?liwe jest bycie bardziej zadowolonym oraz osi?ganie wi?kszych sukcesów:
Nasze wzorce zachowa?, nasze czucie i my?lenie s? ?ci?le zwi?zane z wydarzeniami zwi?zanymi z nasz? biografi?. Spojrzenie na histori? pokolenia naszych rodziców mo?e sta? si? dla nas wybawieniem. Kiedy zdamy sobie spraw? z kontekstu, wtedy mo?liwe stanie si? dla nas pozostawi? za sob? tego, co ci??kie a co przej?li?my od innych, aby w ten sposób pokona? istniej?ce w nas blokady. Nie musimy czu? si? przez ca?e ?ycie odci?ci od korzeni, nie na miejscu, bezradni, czy te? nap?dzani w taki sposób, ?e zaczynamy w?tpi? w nasze prawo do ?ycia.

Pracowa? b?dziemy przy pomocy klasycznej metody terapii systemowej, ale te? przy pomocy ró?nych metod ustawie? systemowych.

Ilo?? uczestników ograniczona. Prosimy o zapytania dotycz?ce programu!

Szczegó?y w li?cie nawigacyjnej u do?u.