deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 
Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwach

Poni?ej wymieniono niektóre us?ugi dla firm, instytucji, przedsi?biorstw, za?o?ycieli przedsi?biorstw, kierownictwa i kierowników grup:

• Filozofia firmy
• Systemowe zarz?dzanie procesami
• Superwizje dla kadry kierowników
• Ustawienia systemowe w obszarze organizacji
• Towarzyszenie sytuacjom zmiany dla osób prywatnych i zespo?ów
• Seminaria rozwoju osobowo?ci
• Moderacje
• Doradztwo organizacyjne
• Regulowanie spraw zwi?zanych z przekazaniem i kwesti? nast?pstwa
• Zarz?dzanie konfliktem
• Rozdzia? stanowisk

W ramach doradztwa przedsi?biorstw wspó?pracuj? z Richardem Schütze i jego zespo?em. Nasz szczegó?owy katalog mog? Pa?stwo zobaczy? po przej?ciu na stron?:

www.schuetze-consult.de