deutsch   english   français   español   русский  




  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy
Wyk?ady

Kontakt
 

KIM JESTEM A JE?LI TAK, TO ILU - NAS JEST?

Praca na genogramie, naszym drzewie genealogicznym

Seminarium w Sylt

Je?li chc? Pa?stwo lepiej siebie i swoj? rodzin? zrozumie?, wi?cej si? o sobie dowiedzie?, szukacie rozwi?zania zagadki Waszej egzystencji, Waszej Istoty, Waszej wieloz?o?ono?ci, to bez w?tpienia w?a?ciwe oka?e si? w tych poszukiwaniach stworzenie genogramu.
Co to takiego genogram? Jest to dok?adne, graficzne przedstawienie drzewa genealogicznego rodziny ze strony matki i ojca poprzez przynajmniej trzy pokolenia.

To co nas kszta?tuje, co okre?la dzia?ania i odczucia pochodzi w du?ej mierze z biografii w?asnej i rodziny. Historie przodków, zarówno te znane, jak i te zatajone, tworz? równie? nasz? histori?. Ich odczucia, ich ?ycie, niespe?nione cele maj? wp?yw i na nasze ?ycie.

Praca nad genogramem jest jak rodzinna podró? pe?na odkry?, podczas której dotykamy tego co znane i ukryte. Znaczenie maj? tu wszelkie szczegó?y, cechy charakteru, wzorce relacji, legendy rodzinne, tematy tabu, przys?owia, fakty historyczne i prawne.

Podczas seminarium pomog? Pa?stwu w stworzeniu w?asnego genogramu i jego interpretacji. Je?li s? Pa?stwo zainteresowani tego rodzaju prac?, prosz? o kontakt, aby?cie mogli zebra? potrzebne materia?y. Za?ó?cie od razu dla ka?dego cz?onka rodziny osobn? kartotek?, aby móc na niej zapisywa? wspomnienia i pomys?y dotycz?ce danej osoby.

Na ?yczenie uczestników istnieje mo?liwo?? zastosowania programu komputerowego, co jest szczególnie sensowne przy kompleksowych systemach rodzinnych.

Terminy znajd? Pa?stwo na li?cie nawigacyjnej. Tu mo?ecie si? Pa?stwo zg?osi? online.

Mog? Pa?stwo równie? ?ci?gn?? potrzebne informacje do swojego komputera, a nast?pnie zg?osi? si? na ich podstawie przy pomocy faxu lub listownie.

Przyk?ad genogramu znajd? Panstwo tutaj: genogram