deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 
Re?yserami naszego ?ycia w du?ej mierze jeste?my sami. Odpowiadamy zarówno za sukcesy, jak te? niepowodzenia – te prywatne i te zawodowe. Jakich jednak praw nie przestrzegamy? Jakie wewn?trzne systemy staj? nam na drodze w kreowaniu relacji prywatnych i zawodowych tak, by?my byli szcz??liwi i odnosili sukcesy?.

W jaki sposób dostosowujemy si? do ró?nych charakterów, temperamentów i celów naszych partnerów, klientów, kolegów, czy te? prze?o?onych? Jak uwalniamy pe?en potencja? prywatny i zawodowy, jak rozumiemy odczucia, pokonujemy blokady i l?ki? W jaki sposób w ogóle podejmujemy decyzje w przedsi?biorstwach i w naszym ?yciu?

Ten, kto respektuje podstawowe regu?y, o wiele lepiej odnajduje si? w niejasnych strukturach i pl?taninach, zarówno prywatnych jak i zawodowych, oraz odnosi cz??ciej sukcesy.