deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops
Kontakt
 
Od dawna wiadomo, ?e o sukcesie w ?yciu zawodowym cz?owieka wspó?pracuj?cego z drugim cz?owiekiem – niezale?nie od celu, jaki ma zosta? wspólnie osi?gni?ty – nie decyduje zastosowana metoda, ani u?yte techniki. Istotnym jest raczej fakt, czy osoba trenera, terapeuty, coacha lub nauczyciela jest w danej sytuacji i w danym momencie dla niego t? w?a?ciw?.

Tylko intuicja i subiektywne odczucie mo?e wskaza?, kto w danej sytuacji jest dla cz?owieka przychodz?cego ze swoim, swojej rodziny, zespo?u, czy przedsi?biorstwa problemem osob? odpowiedni?, której mo?e zaufa?. Pod??aj?c za takim rozumowaniem rozpoczn? od przedstawienia si? na mojej stronie internetowej.

Jestem dyplomowan? ekonomistk?. Pracuj?c jako coach, trener oraz terapeutka u?ywam w psychoterapii metod niekonwencjonalnych zorientowanych na g??bokie systemy psychologiczne. W ramach w?asnej praktyki prowadz? ustawienia rodzin i zajmuj? si? doradztwem w przedsi?biorstwach. Najbardziej interesuje mnie czy, i w jakim stopniu, przekazanie rodzinnego przedsi?biorstwa nast?pnym pokoleniom ma szanse powodzenia. Publikuj? równie? artyku?y w czasopi?mie BZ.

Urodzi?am si? w 1954 roku jako druga córka mojej matki. Jej pierwszy m?? poleg? pod koniec 1944 roku, trzy tygodnie po ?lubie. Mój ojciec, jej drugi m??, sko?czy? studia o kulach po tym, jak straci? nog? w Rosji. Razem z moj? przyrodni? siostr?, która urodzi?a si? ju? jako pó?sierota, mieszka?am w Hanowerze, który by? zaburzony w 80 procentach.

Po studiach ekonomicznych we Freiburgu, Pary?u i Hamburgu pocz?tkowo organizowa?am imprezy PR dla pewnego banku w Hamburgu oraz przygotowywa?am wielkie wystawy tematyczne, np.: „T?sknota za lataniem”. Ostatecznie przez pi?? lat piastowa?am stanowisko redaktora kulturalnego w czasopi?mie MERIAN, zajmuj?c si? w g?ównej mierze kultur? w Niemczech, Francji i w Himalajach, i w tym okresie pozna?am mojego m??a.

Po narodzinach naszej córki Anny i syna Moritza przez wiele lat po?wi?ca?am si? rodzinie. W porównaniu z dzia?aniami, jakie do tego czasu podejmowa?am, by? to najbardziej wymagaj?cy pod wzgl?dem fizycznym, psychicznym i intelektualnym, a równocze?nie spe?niony czas w moim ?yciu. Po d?ugiej wspó?pracy z m??em, historykiem Arnulfem Baringiem, zwróci?am si? ku psychologii.

Zajmuj? si? zarówno psychoanaliz?, jak i terapi? zorientowan? na g??bokie systemy psychologiczne oraz ró?nymi technikami ustawieniowymi, które ??cz? ze sob? w mojej pracy. W sposób szczególny od ponad 10 lat fascynuje mnie praca ustawieniowa, która pozwoli?a mi nauczy? si? rozumienia ?wiata. Pytania, które przez ca?e ?ycie stanowi?y dla mnie si?? nap?dow?, znalaz?y nagle swoje odpowiedzi dzi?ki do?wiadczeniom zdobytym w tej pracy. Umo?liwi?y one nie tylko g??bsze zrozumienie dynamik relacji i tajemnic ludzkich zachowa?, sukcesów i niepowodze?, ale pozwoli?y równie? na celowe i owocne ich wykorzystanie.

Przez dziesi?? lat uczestniczy?am w wielu interesuj?cych seminariach kszta?c?cych i dokszta?caj?cych, ponadto zaliczy?am pi??set godzin psychoanalizy oraz bra?am udzia? w niezliczonych seminariach samorozwoju.

Przez trzy lata mieszka?am we Francji, Anglii, Ameryce, a od 25 lat mieszkam z rodzin? w domu z ogrodem na po?udniowym zachodzie Berlina, gdzie od lat prowadz? praktyk?.

Pragn? podzi?kowa? wszystkim, którzy wspierali moje dzia?ania, abym mog?a dotrze? tam, gdzie teraz jestem. My?l?, ?e dopiero teraz najbardziej dotar?am do siebie samej. To osi?gni?cie zawdzi?czam rodzicom, m??owi, dzieciom, przyjacio?om, nauczycielom i terapeutom.

Odnosz? wra?enie, ?e praca, któr? wykonuj? jest wielka wygrana na loterii. Uszcz??liwia mnie poznawanie ludzi i mo?liwo?? towarzyszenia im przez jaki? czas na ich drodze ?ycia. Jestem g??boko wdzi?czna wszystkim tym, którzy mi zaufali i pozwolili mie? udzia? w swoim losie. Uwa?am, ?e zaufanie jest wielkim darem.

Jestem cz?onkiem towarzystwa wspieraj?cego dzieci wojny dla pokoju - Fördervereinen Kriegskinder für den Frieden e.V - www.kriegskinder-fuer-den-frieden.de jak i Kriegskind.de e.V., www.kriegskinder.de. Towarzystwa mi?o?ników Goethego w Berlinie oraz Forum Bewusstsein und Noetik e.V

W Berlinie wspó?pracuj? z zespo?em Richarda Schütze - Doradztwo w przedsi?biorstwach - www.schuetze-consult.de