deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy
Wyk?ady

Kontakt
 

JAK OSI?GA SI? SPE?NIENIE W ?YCIU?.

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie.


Seminarium ustawieniowe w Lauensbergu

Re?yserami naszego ?ycia w du?ej mierze jeste?my sami. Odpowiadamy zarówno za sukcesy, jak te? niepowodzenia – te prywatne i te zawodowe. Jakich jednak praw nie przestrzegamy? Jakie wewn?trzne systemy staj? nam na drodze w kreowaniu relacji prywatnych i zawodowych tak, by?my byli szcz??liwi i odnosili sukcesy?.

W jaki sposób dostosowujemy si? do ró?nych charakterów, temperamentów i celów naszych partnerów, klientów, kolegów, czy te? prze?o?onych? Jak uwalniamy pe?en potencja? prywatny i zawodowy, jak rozumiemy odczucia, pokonujemy blokady i l?ki? W jaki sposób w ogóle podejmujemy decyzje w przedsi?biorstwach i w naszym ?yciu?

Ten, kto respektuje podstawowe regu?y, o wiele lepiej odnajduje si? w niejasnych strukturach i pl?taninach, zarówno prywatnych jak i zawodowych, oraz odnosi cz??ciej sukcesy.

Wi?kszo?? rozwi?za? jest w nas, a przy pomocy ustawie?, w sposób zorientowany na cel, dochodzimy do uzdrawiaj?cych wgl?dów. Ujawniaj? si? przy tym ukryte dynamiki, co pozwala na ich przepracowanie. Wa?n? rol? odgrywaj? równie? nierozwi?zane konflikty wynikaj?ce z pierwotnego systemu rodzinnego. Wp?ywaj? na nasz dzie? powszedni – cz?sto trwaj?c poprzez pokolenia. Ustawienia rodzin unaoczniaj? porz?dki, wi?zi, uwik?ania i wzorce relacji, daj? przestrze? potrzebn? do rozwi?zania problemów i mog? przynie?? pojednanie. Obraz, który powstaje przy pomocy reprezentantów wy?onionych z grupy, b?d?cy ?yw? rze?b?, pozwala na nadanie mu formy przestrzennej i werbalnej. W ten sposób przekazywane s? decyduj?ce wgl?dy oraz mo?liwe staje si? wprowadzenie procesów zmian. Nowa perspektywa czyni nas wolnymi, spokojnymi, lepiej przygotowanymi do dzia?ania i osi?gni?cia sukcesu.

Otrzymaj? Pa?stwo mo?liwo?? prze?ycia w?asnej, ca?kowicie indywidualnej konstelacji. Chodzi tu o proces na poziomie fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, duchowym i energetycznym. Uczestnicy ustawie? nie musz? posiada? ?adnej podstawowej wiedzy z tego zakresu.

Po wspólnej pracy b?d? Pa?stwo wzmocnieni na tyle, by stawi? czo?a wyzwaniom dnia codziennego. Wychodz?c od swojego wn?trza rozpoczniecie dzia?anie z nowymi si?ami. Nauczycie si? stawa? ponad problemami i podejmowa? odk?adane dot?d decyzje, czy to w ?yciu prywatnym, czy te? zawodowym.

Terminy mog? Pa?stwo sprawdzi? na li?cie umieszczonej na pasku nawigacyjnym. Tu mog? si? Pa?stwo zg?asza? online.

Mog? Pa?stwo te? ?ci?gn?? moj? list? informacyjn?, a nast?pnie zg?osi? si? na podstawie zawartych w niej danych faxem, albo korespondencyjnie.