deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy
Wyk?ady

Kontakt
 

POJEDNANIE Z LOSEM

Seminarium weekendowe dla dzieci, które prze?y?y wojn?, ich wnuków i rodzin.

Seminarium w Lauensbergu i Berlinie

Jeszcze przed kilkoma laty zak?adano w nauce, ?e wszyscy, którzy jako dzieci przetrwali drug? wojn? ?wiatow?, wyszli z niej bez szkód. „Funkcjonowali” dobrze, st?d wydawa?o si?, ?e wszystko jest w porz?dku.

By? to jednak b??d, gdy? l?k minionego okresu nie ko?czy? si? i obci??a? codzienne ?ycie ludzi, którzy prze?yli wojn?. Dwie wojny i dwie dyktatury, które poch?on??y miliony ofiar, spowodowa?y zniszczenia i wyp?dzenia, ci??y?y na tych, którzy prze?yli oraz na ich ofiarach. Prze?yte okrucie?stwa ukszta?towa?y relacje w stosunkach do siebie i do innych.

Kto jest „tylko“ dzieckiem „dziecka wojny“ nie jest w mniejszym stopniu poszkodowany. Pe?ne cierpienia dzieci?stwo rodziców albo nawet dziadków skutkuje w nast?pnych pokoleniach, gdy? prze?yte okrucie?stwa dzia?aj? dalej w dzieciach, wnukach i prawnukach. Objawiaj? si?, tak jak u rodziców, duchowym rozd?wi?kiem, l?kami, blokadami, chorobami, zaburzeniami relacji, bezdzietno?ci?, stresem i ot?pieniem.

Ustawienie rodzin pozwala zdoby? uzdrawiaj?ce wgl?dy, pe?ne mi?o?ci i zrozumienia spojrzenie na w?asn? rodzin?. Jest ono przekazywaniem pojednania z tym, co ci??kie, wtedy, kiedy pozostawi si? przestrze? na uwalniaj?cy ból. Podstaw? w tym przypadku jest fakt, ?e nasze odczuwanie i dzia?anie okre?lone jest w du?ej mierze miejscem, jakie zajmujemy w systemie rodzinnym.

Uczestnicy otrzymaj? mo?liwo?? prze?ycia swoich w?asnych uwarunkowa?. Wybierzemy z grupy reprezentanta osoby kluczowej dla naszego ?ycia, a obraz, który powstanie jako ?ywa rze?ba, pozwoli na uformowanie, przy pomocy osoby prowadz?cej ustawienie, zmiany pozycji i werbalnej interakcji oraz umo?liwi wprowadzenie procesu zmiany. Mo?liwe stan? si? kroki zmierzaj?ce do rozwi?zania problemu i uzdrowienia.

Proces zmian odbywa si? na p?aszczy?nie fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i energetycznej. Stanie si? on widoczny i odczuwalny w naszej wielowymiarowo?ci. Aby mie? w nim swój udzia?, nie jest potrzebna ?adna wiedza wst?pna.

Terminy znajd? Pa?stwo na li?cie nawigacyjnej. Tu mo?ecie si? Pa?stwo zg?osi? online.